På svenska

Dendrologiska Sällskapet

Botaniska museet, PB 7, 00014 Helsingfors universitet

Vad är dendrologi?

Ordet dendrologi kommer av två grekiska ord, dendron, träd och logos, lära. Till svenska skulle man sålunda kunna översätta dendrologi med läran om träden. Dendrologin begränsar sig emellertid inte enbart till träden utan befattar sig även med alla andra vedartade växter såsom buskar, ris och slingerväxter. Till dendrologins område hör förutom arternas bestämning och beskrivning även studiet av deras biologiska egenskaper.

Vad är Dendrologiska Sällskapet?

Sällskapets ändamål är att främja kunskapen om våra inhemska, och i Finland odlingsbara utländska, vedartade växter samt om deras odling. Bakgrunden härtill är deras användning inom natur- och landskapsvård, vid anläggning av parker och trädgårdar samt vid skogsodling. I samråd med myndigheter, forskningsinstitut och organisationer insamlar och förmedlar Sällskapet upplysningar om arternas odlingsbarhet och användningsmöjligheter i Finland. Dendrologiska Sällskapet är en ideell och obunden organisation och verkar som en gemensam förbindelselänk mellan medlemmarna.

Vad gör Dendrologiska Sällskapet?

Sällskapet har sedan länge anordnat möten och föredrag, parkpromenader, talkotillfällen och årliga exkursioner i hemlandet och utomlands. Sällskapet bedriver även publikationsverksamhet. Medlemstidningen ”Sorbifolia” utkommer fyra gånger om året och den vetenskapliga serien ”Publications of the Finnish Dendrological Society” vid behov. Dessutom utger Sällskapet parkbeskrivningar. Årligen väljes ur vår inhemska flora ”Årets Träd”, vilket sedan under året utförligt behandlas. Sällskapet, som grundades år 1969, har cirka 1500 medlemmar. Bland dessa finnes yrkesverksamma inom hortikultur och skogsbruk, botanik samt amatörer och studerande.